Vítejte na stránce ms28rijna.wbs.cz v sekci Školní vzdělávací program školy :

Záměr a filozofie školy

Motto: "Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života."  Christian Friedrich Hebbel

Záměrem školního vzdělávacího programu je všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a etické, vytváření prostředí plného důvěry, přátelství a pohody, kam děti i jejich rodiče rádi docházejí.

 Školní vzdělávací program - UŽ VÍM PROČ

Školní vzdělávací program vychází z RVP PV a z vlastního hodnocení výchovně vzdělávací práce. Učí děti chápat svět kolem nás, vede k sounáležitosti s místem a děním, kde mateřská škola sídlí. Je založen na objevování, prozkoumávání a prožívání ve skutečném světě. Vede k hodnotám uznávaným naší společností, k úctě, ke zdraví a k sepjetí s přírodou.Preferuje přímou zkušenost pro získávání poznatků, dovedností a návyků. Zajišťuje dostatek pohybu a pohybu venku.

Vzdělávací program klade důraz na vzájemnou důvěru a spolupráci s rodiči.

Na jeho plánování se podílejí všichni pracovníci školy svojí přístupností ke změnám, uplatňováním nových myšlenek, schopností komunikovat a kooperovat, být zodpovědný a svědomitý, hledat nové varianty a řešení.

 Hlavní cíle ŠVP

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 Konkrétní záměry ŠVP

 • Výchova a všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické i psychické
 • Vytváření vhodného a podnětného prostředí k získávání poznatků, vědomostí a dovedností, plného porozumění, laskavosti a klidu beze stresu
 • Vedení ke vzájemné komunikaci, spolupráci a prosociálním vztahům
 • Spolupráce s rodinou
 • Vytváření základního zdravého životního stylu
 • Evaluace vlastní činnosti a práce se zpětnou vazbou

Obsah vzdělávání

Vzdělávací obsah je uspořádán v pěti oblastech, které se vzájemně propojují : Oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální.

Je zpracován v pěti blocích, které charakterizují klíčové kompetence, cíle a výstupy vzdělávacích činností. Rozpracování těchto témat je provedeno v jednotlivých TVP.

 Integrované bloky :

 1. Už vím, s kým si budu hrát
 2. Už vím, proč padá listí
 3. Už vím, proč mě zebe
 4. Už vím, jak se země probouzí
 5. Už vím, jak sluníčko hřeje
© SPŠ na Proseku - 2013 | Přihlásit se